sobota, 22 listopada 2014

Oculus i przyszłość gier

Jak wiesz jestem fanem gry Skyrim i dzisiaj wpadłem na filmik z oculusem w roli głównej.Filmik przedstawia możliwości Virtualizer'a. Bieżnia została zaprojektowana przez grupę studentów z Wiednia. Jest też inny produkt do wirtualnej rzeczywistości (Virtix Omni):


Może kiedyś w przyszłości będę na LAN party, w wielkiej hali, gdzie będzie można grac w gry Counters-Strik czy Skyrim na tylko na takich maszynach..

czwartek, 20 listopada 2014

W końcu będzie null-conditional operator w C# 6

3 dni temu obejrzałem filmik z nowymi featuresami C#. Jest, w końcu, dziękuję. Wiem, że c# jest bardzo dynamicznie rozwijanym językiem, ale oczekiwałem ... może od kiedy zacząłem programować obiektowo, bezpiecznej nawiagacji po polach nie zważając na null'e. Odkąd ludzie wymyślili wartość nulla to nazwali tą wartość błędem wartym miliard dolarów. Już wcześniej operator bezpieczeń nawigacji był stosowany w innych językach. Słyszałem, że ma być null-conditional operator, ale myślałem, że ten operator promuje projekt Roslyn, więc nie wiedziałem czy ten operator będzie standardowo w C#.
A poniżej jest filmik z konferencji BUILD 2014:A tutaj filmik z TechEd


Co prawda, w prezentacjach są te same przykłady kody, jakby nie mogli wymysleć innych zastosowań niż konwerter tablicy pointów do JSONa :)
Wydaje mi się, że w taki sposób próbują utrwalić wiedzę.

Jeszcze podoba mi się operator nameof. Wiem, że parę moich znajomych na ten operator czekało.

środa, 12 listopada 2014

Wyjście na notatnik czyli oczekiwany out-notepad w PS

Bawiąc się z PowerShellem, zauważyłem brak wysłania rezultatów do notatnika w stylu Out-GridView. Postanowiłem napisać skrypcik, który by to umożliwiał. Na samym początku jest potrzebna funkcja do znajdywania okna z aplikacją oraz wysyłania tekstu do niej. Skorzystamy z biblioteki user32.dll. Skrypt wyglada następująco:

$User32MethodDefinition = @'
[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowEx")]
public static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);

[DllImport("User32.dll")]
public static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int uMsg, int wParam, string lParam);  
'@

$User32 = Add-Type -MemberDefinition $User32MethodDefinition -Name 'user32' -Namespace 'Win32' -PassThru
Za każdym razem jak uruchomimy skrypt to będziemy musieli stworzyć nowy obiekt $user32 (i będziemy musieli wiedzieć czy obiekt ma wymagane metody). Dlatego potrzebna nam będzie funkcja sprawdzająca metody statyczne na obiekcie
function Test-StaticMembers
{
  param(
  [ValidateNotNull()]
  $objectToTest
  , 
  [string[]]
  $members)

  [array]$result = $objectToTest.GetMembers() |
    ? {$_.IsStatic -eq $true -and $_.IsPublic -eq $true} |
    ? {$_.IsAbstract -eq $false -and $_.IsConstructor -eq $false} |
    ? { $members -contains $_.Name}

  if( $result.Count -eq $members.Count)
  { return $true}
  
  throw "Not all member are in object. Searching for members: $members"
}
Sprawdzanie obiektu wygląda następująco:
if( ! $User32 -OR !(Test-StaticMembers -objectToTest $User32  -members 'FindWindowEx','SendMessage' ) )
{
  $User32 = Add-Type -MemberDefinition $User32MethodDefinition -Name 'user32' -Namespace 'Win32' -PassThru
}
Teraz będziemy mogli stworzyć funkcje do wysyłania outputu tekstu do dowolnej aplikacji:
Function Out-Applciation
{
  Param(
    [Parameter(ValueFromPipeline = $true)] 
    [string]
    $text
    ,
    [switch]
    $toAll,
    [switch]
    $passResult
    ,
    [string]
    $appName
  )
  Begin{
      $textArray = @()
      $intPtr = New-Object 'IntPtr' -ArgumentList '0'

      if($toAll)
      {
        $appProcesses = Get-Process -Name $appName -ErrorAction SilentlyContinue 
      }
      else
      {
        $appProcesses =@( Start-Process -FilePath $appName -PassThru )
      }

      #check if process list exist
      if(! $appProcesses)
      {
        Start-Process -FilePath $appName 
        $appProcesses = Get-Process -Name $appName 
      }
  }
  Process{
    $textArray += $text
  }
  End{
    $textString = $textArray | out-string
    $appProcesses | %{
      $findWindowExTryCounter = 0
      while(!$windowExChild -OR $windowExChild -eq 0)
      {
      $windowExChild = $User32::FindWindowEx($_.MainWindowHandle, $intPtr,'Edit', $null )
      
      #if FindWindowEx will not work
      $findWindowExTryCounter++
      if($findWindowExTryCounter -gt 100)
      {
        throw "Can not find window $($_.MainWindowHandle) for $appName"
      }
      else
      {
        Start-Sleep -Milliseconds 100 
      }
      }
      $result = $User32::SendMessage($windowExChild, '0x000C', 0, $textString )
      
      if($passResult) 
      {$result} #if 1 then is has been send
    }
  }
}
Do tego stworzymy pomocna funkcję do wysyłania wyjścia na notepad:
function Out-Notepad
{
  param(
    [switch]
    $toAll,
    [switch]
    $passResult
  )
  Begin{
    $appName = 'notepad'
  }
  End{
    $input | Out-Applciation -toAll:$toAll -passResult:$passResult -appName $appName
  }
}

Dla przykładu zastosowania out-notepad, pomocna nam będzie funkcja numerująca stringi w kolekcji:
function Numerate-String
{
   Param(
    [Parameter(ValueFromPipeline = $true)] 
    [string]
    $text,

    [string]
    $seperator=':'
    )

  begin{
    $count =0
  }
  process{
      $result = "$count $seperator"+ [System.Environment]::NewLine + $text
      $count++
      return $result
    }
}​

A wywołanie może byglądać następująco:
gc applicationName.log | Numerate-String | Out-Notepad