niedziela, 31 sierpnia 2014

UnGroup w PS

Ungroup to alias, jakiego mi brakowało w PowerShellu. Bardzo często grupuje obiekty, ale nie ma bezpośredniej możliwości odgrupowania tej kolekcji. Poniższy kod przedstawia tą możliwość:
function ungroup-object 
{
  process {
    $_ | %{$_.Group | %{$_} }
  }
}
Odgrupowanie wygląda jak by brało udział w konkursie na najbardziej nieczytelny kod w PS:)

Stwórzmy alias do funkcji ungroup-object:
New-Alias -Name 'ungroup' -Value 'ungroup-object' -Description 'Ungroup object which where grouped'​

Przykładem takiego odgrupowania może być wyświetlenie wszystkich definicji aliasów, które maja więcej niż jeden alias:
Get-Alias | group definition | ? {$_.Count -gt 1} | ungroup | sort definition | select name, definition | Out-GridView
Okazało się że takich aliasów mam z 53. Poniżej zamieszczona jest część wyników:

Help dla oracla w PS

Co najbardziej mnie denerwuje w oraclu to ilość błędów jakie dostaje ze względu na infrastrukturę lub złożone ustawienia oracla. Natomiast te błędy są całkiem dobrze udokumentowane m.in dzięki portalowi ora-code. Napisałem skrypcik do pobierania informacji o błędach z takiej strony. Skrypt znajduje się w module PS do Oracle, przy którym ostatnio rozwijam.
Skrypt jest podany poniżej:
function Get-OracleHelp
{
  param(
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [Alias('code')]
  [string]$errorCode
  )

  [ref]$errorNumber=0
  $isNumber = [int]::TryParse($errorCode, $errorNumber)
  if($isNumber)
  {
    $errorCode = 'ORA-{0:00000}' -f $errorNumber.Value
  }

  $errorCode = $errorCode.ToUpper()

  $url = "http://{0}.ora-code.com/" -f $errorCode


  $request = Invoke-WebRequest -Uri $url -UseDefaultCredentials

  $table = $request.ParsedHtml.body.getElementsByTagName('table')

  $trs = $table | %{$_.getElementsByTagName('tr')} | ? {$_.getAttributeNode('valign').value -eq 'top' }

  $desc=''
  $cause=''
  $action=''

  $trs | %{
    [string]$text = $_.innerText

     if( $text.StartsWith($errorCode, 'CurrentCultureIgnoreCase'))
     {
      $desc = $text.Remove(0, $errorCode.Length+1)
     }
 
     if( $text.StartsWith('Cause', 'CurrentCultureIgnoreCase'))
     {
      $cause = $text.Remove(0, 'Cause'.Length+1)
     }
     
     if( $text.StartsWith('Action', 'CurrentCultureIgnoreCase'))
     {
      $action = $text.Remove(0, 'Action'.Length+1)
     }
  }
  
  return new-object PSObject `
    | Add-Member -MemberType NoteProperty -PassThru -Name 'Code' -Value $errorCode `
    | Add-Member -MemberType NoteProperty -PassThru -Name 'Description' -Value $desc `
    | Add-Member -MemberType NoteProperty -PassThru -Name 'Cause' -Value $cause `
    | Add-Member -MemberType NoteProperty -PassThru -Name 'Action' -Value $action `
    | Add-Member -MemberType NoteProperty -PassThru -Name 'Url' -Value $url 
}
Wywołanie wygląda następująco:
Get-OracleHelp -errorCode ORA-01243
I dostajemy taki opis błędu:

Oprócz całego kodu błedu to można wpisać tylko numer błędu:
Get-OracleHelp -code 12154

sobota, 30 sierpnia 2014

Dynamiczne parametry funkcji w PS ( dynamicParam )

ValidateSet jest fantastycznym atrybutem do parametrów funkcji. Umożliwia podpowiadanie argumentów oraz nie dopuszcza zmienianie wartości. Ma jednak jedną wadę. dozwolone wartości musza być stałymi przedefiniowanymi. Jeżeli chcielibyśmy zwalidować dane wejściowe, które ilość oraz wartości są zmienne to nie mamy takiej możliwości. Z pomocą przychodzi nam dynamiczny parametr. Całkowicie zmienia składnie funkcji. Przykład wywołania dynamicznego parametru jest poniżej. Przypuśćmy, że mamy hashtable z dozwolonymi nazwami oraz ich wartościami

$dparamColl = @{
param1 = 'test';
param2 = 'abc';
param3 = 'xyz'
}

function function_name
{
  param(
   $param
  )

  dynamicParam {

    $attributes = new-object System.Management.Automation.ParameterAttribute
    $attributes.ParameterSetName = "__AllParameterSets" 
    $attributes.Mandatory = $true
    $attributeCollection =   new-object -Type System.Collections.ObjectModel.Collection[System.Attribute]
    $attributeCollection.Add($attributes)
    $_Values = $dparamColl.Keys
    $ValidateSet =   new-object System.Management.Automation.ValidateSetAttribute($_Values)
    $attributeCollection.Add($ValidateSet)
    $dynParam1 = new-object -Type System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameter( "dparam", [string], $attributeCollection)
    $paramDictionary = new-object -Type System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameterDictionary
    $paramDictionary.Add("dparam", $dynParam1)
    return $paramDictionary
  }

  begin{}
  process{
   return $dparam
  }
  end{}
}

Można stworzyć osobną funkcję, która będzie zwracała RuntimeDefinedParameterDictionary z dynamicznymi parametrami:
function Get-DynamicParam
{
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [array]$paramSet, 
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$paramName)

    $attributes = new-object System.Management.Automation.ParameterAttribute
    $attributes.ParameterSetName = "__AllParameterSets" 
    $attributes.Mandatory = $true
    $attributeCollection =   new-object -Type System.Collections.ObjectModel.Collection[System.Attribute]
    $attributeCollection.Add($attributes)
    $_Values = $paramSet
    $ValidateSet =   new-object System.Management.Automation.ValidateSetAttribute($_Values)
    $attributeCollection.Add($ValidateSet)
    $dynParam1 = new-object -Type System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameter( $paramName, [string], $attributeCollection)
    $paramDictionary = new-object -Type System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameterDictionary
    $paramDictionary.Add($paramName, $dynParam1)
    return $paramDictionary
}

Dynamiczny parametr pierwszy raz zastosowałem jak pisałem moduł do Oracla. W jednej zmiennej przetrzymuje zapytania sql, a funkcja z parametrem dynamicznym wywołuje to zapytanie sql:
$sqlHelpQueryCollection = @{
DatabaseName = @'
select ora_database_name from dual
'@;

Instance = @'
select * from v$instance
'@;
#and many more
}


function Invoke-OracleSqlHelpQuery
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  $conn
  )
  dynamicParam {
    return Get-DynamicParam -paramSet $sqlHelpQueryCollection.Keys -paramName 'sqlHelpQuery'
  }

  begin{}
  process{
  $sql = $sqlHelpQueryCollection[$sqlHelpQuery]
  return Get-OracleDataTable -conn $conn -sql $sql
  }
  end{}
}

Efekt dynamicznego parametru jest przedstawiony poniżej:
Cały kod modułu jest na githubie.


niedziela, 24 sierpnia 2014

PowerShell moduł do Oracle

Zacząłem pisać ps moduł do bazy danych w Oraclu. Kod źródłowy jest na githubie.

Na samym początku należy zainicjalizować moduł.
Load-OracleAssemblyes 'path_to_oracle_dataacces_dir\Oracle.DataAccess.dll'
Będziemy mogli przeglądać hasła oraz przeglądać połączenia w TNS:
$secPass, $pass = Get-Password

Get-TnsOracleConnectionString | Out-GridView
Można pobrać połączenie z app.configu oraz sprawdzić wersję servera:
$connectStr = Get-ConfigConnectionString 'path_to_app_dir\App.config' DatabaseNr1

Get-OracleServerVersion $connectStr


A wywoływanie zapytania SQL jest bardzo proste. Poniżej jest przykład zapisania do csv wszystkich obiektów w bazie danych, które stworzyliśmy dla schematu 'my':
$conn = new-OracleConnection $connectStr
$conn.Open()
$dbObj =Get-OracleDataTable -conn $conn -sql "select * from all_objects where owner like 'my' order by last_ddl_time desc"
$conn.Close()

$dbObj | Export-Csv -Path 'LastChangedObjects.csv'

Oczywiście można wywołać polecenie z pliku, gdzie znajduję się zapytanie sql:
Get-OracleDataTable -file file.sql -conn $conn

Gdy będziemy przeglądać rekordy w bardzo dużej tabeli to będziemy mogli uzyskać wyjątek z brakiem pamięci:

Błąd powyższy odnosi się do braku pamięci:
#out-lineoutput : Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
# + CategoryInfo : NotSpecified: (:) [out-lineoutput], OutOfMemoryException
# + FullyQualifiedErrorId : System.OutOfMemoryException,Microsoft.PowerShell.Commands.OutLineOutputCommand

Wtedy zamiast ładować wszystko do adaptera to można odczytywać z DataReader'a:
$reader = Get-OracleDataReader -conn $conn -sql "select * from all_objects"

while($reader.Reader())
{
 # operacja na reader
}

Dodatkową funkcjonalnością jest porównywanie tabel dla różnych baz danych. Poniżej jest przykład sprawdzenia czy na 2 bazach są takie same tabele z takim samym właścicielem (owner) i z taką samą ilością rekordów:
$connStr1 = 'Data Source=...'
$connStr2 = 'Data Source=...'

$conn1 = New-OracleConnection $connStr1
$conn2 = New-OracleConnection $connStr2

$allTables1 = Get-OracleSystemTables -conn $conn1 -SystemTable ALL_TABLES
$allTables2 = Get-OracleSystemTables -conn $conn2 -SystemTable ALL_TABLES

Compare-Object 
($allTables1 | select TABLE_NAME,OWNER,NUM_ROWS) 
($allTables2 | select TABLE_NAME,OWNER,NUM_ROWS) -IncludeEqual 

środa, 13 sierpnia 2014

Wizyta w MOCAKu


Ostatnio byłem w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Zawsze takie muzea powodują skrajne emocje. Jednym wystawy się nie podobają, inni uwielbiają, a jeszcze inni z powodów politycznych nie chcą chodzić do takich muzeów. W tym muzeum spodobał mi się kolaż z europejskich pocztówek:
A gdzieś na uboczu były takie zdjęcia:

wtorek, 12 sierpnia 2014

Monitorowanie telefonów w UE

Obejrzałem filmik na TEDx o monitorowaniu rozmów telefonicznych. Słyszałem o śledzeniu przez NASA, ale nie byłem świadomy, że rejestrowane są rozmowy telefoniczne oraz przetwarzana jest lokalizacja rozmówcy w EU. Ten cały monitoring jest dzięki dyrektywie 2006/24/WE, która zobowiązała wszystkie państwa członkowskie UE do uchwalenia przepisów nakazującym operatorom telekomunikacyjnym do przechowywania i udostępniania organom ścigania danych swoich klientów. Co ciekawe, wg. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ta dyrektywa jest niezgodna z konstytucją niektórych krajów oraz narusza prawo do prywatności.

Więcej o tym można poczytać tutaj lub tutaj lub tutaj.
Czy ktoś wie, gdzie można znaleźć dane, jacy europosłowie głosowali za tą dyrektywą??