poniedziałek, 31 marca 2014

Konwersja bool w PS

Dla mnie konwersja obiektu do typu bool w PS jest ciężka. Wystarczy przejrzeć poniższe przykłady, żeby się przekonać, że zupełnie inaczej się rzutuje do typu boolenowskiego niż w innych językach programowania. Dla uproszczenia dodałem rezultaty poleceń w komentarzach:
[bool]0 #false
[bool]-1 #true

[bool]'' #false
[bool]' ' #true

[bool]"" #false
[bool]" " #true

[bool]"0" #true
[bool]"-1" #true
[bool]"1" #true

[bool]"$true" #true
[bool]"$false" #true

[bool]$false #false
[bool]$null #false
Albo taki o to przykład:
$persistent = “False”
[boolean]$persistent #true
Jak się zastosuje inne metody to wszystko jest dobrze:
[boolean][System.Convert]::ToBoolean( $persistent) #false
[bool]::Parse($persistent) #false
Oprócz logiki dwuwartościowej może istnieć logika trójwartościowa (niewiadoma). Do takiej konwersji już ciężko jest zastosować typ bool.

Dlatego też stworzyłem funkcję do konwersji string na bool:
$TrueValues = @("yes", "y", "1", "tak")
$FalseValues = @("no", "n", "0", "nie")

function ConvertTo-Bool
{
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true)]
  $value,
  [switch]$nullable
  )

  [bool]$outBool = $false
  if (![bool]::TryParse($value, [ref] $outBool)) #[ref] for ref and out parameter
  {
    [bool] $containsInTrue = $TrueValues -contains $value;
    if ($nullable)
    {
      if ($containsInTrue)
      {
        return $true;
      }

      if ($FalseValues -contains $value)
      {
        return $false;
      }
      return $null;
    }
    return $containsInTrue;
  }
  return $outBool
}
A poniżej przykłady użycia funkcji do konwersji:
ConvertTo-Bool "false" #$false
ConvertTo-Bool "falsssse" #$false
ConvertTo-Bool "true" #$true

ConvertTo-Bool "false" -nullable #$false
$shoud_be_null = ConvertTo-Bool "falsssse" -nullable #$null

ConvertTo-Bool "true"-nullable #$true

ConvertTo-Bool "nie" #$false
ConvertTo-Bool "tak" #$true

ConvertTo-Bool "nie" -nullable #$false
ConvertTo-Bool "tak" -nullable #$true


Algorytm wydania reszty

Znów bawiłem się PS, decimalami i algorytmami. Dzisiaj zachłanny algorytm wydawania reszty z płatności.

function Solve-ChangeMaking 
{
  param(
    [ValidateNotNull()]
    [ValidateRange(0.01, 10000)]
    [decimal]$rest=.99,

    [ValidateNotNullorEmpty()]
    [ValidateScript({ 
    if($_ -lt 0.01 -OR $_ -gt 500)
    {
      throw "Not allowed nominations. Use nomination from 0.01 to 500"
    }
    return $true
    })]
    [array]$nominations =@(.99)
  )

  [array]$returnChange =@()
  [decimal]$remainedRest = $rest 
  $availableNominations = New-Object "System.Collections.Generic.List``1[decimal]" 
  #it should be 'list of deciaml' because problem with removeAt method
  $nominations | % { #adding nominations to list of decimals
    $availableNominations.Add($_)
  }

  $quantity = 0
  while($remainedRest -gt 0)
  {
    [decimal]$max = ($availableNominations | measure -Maximum).Maximum
    $index = $availableNominations.IndexOf($max);
    if($index -lt 0)
    {
      break
    }

    if($remainedRest -ge $max )
    {
      $remainedRest -= $max    
      $returnChange +=$max
      $quantity++
    }
    
    $availableNominations.RemoveAt($index)

    if($availableNominations.Count -eq 0)
    {
      break
    }
  }

  return New-Object PSObject -Property @{ 
    Quantity = $quantity; 
    'Remained Rest' = $remainedRest;
    'Change to return' = ($returnChange -join ' ');}
}

Do przetestowania algorytmu będziemy chcieli wydać resztę 97 groszy mając do dyspozycji 1, 2, 10, 20 i 50 groszy. Oczywiście zabraknie nam pieniędzy do wydania reszy:
Solve-ChangeMaking -rest .97 -nominations 0.10, 0.20, 0.50, 0.02, 0.01 

I wyniki:

Quantity : 5
Change to return : 0,5 0,2 0,1 0,02 0,01
Remained Rest : 0,14


Albo inny przykład z większą ilością gotówki:
$money = (20, 10, 5, 2, 1, .50, .20, .10, 0.05, .02, 0.01) *5 + 50 + 50
Solve-ChangeMaking -nominations $money -rest (200-0.99) 

A wyniki są następujące:

Quantity : 11
Change to return : 50 50 20 20 20 20 10 5 2 2 0,01
Remained Rest : 0,00

piątek, 28 marca 2014

Demotywacja w pracy

Gdy zastanawiamy się nad motywacją w pracy to pierwsze co nam przychodzi do głowy to pieniądze. Czy tak jest na prawdę??
Chciałbym Ci przedstawić prezentację pewnego doktora psychologii o motywacji.
Autor prezentacji mówi o tym co nas demotywuje do pracy. Jednym z najważniejszych demotywatorów jest powtarzanie tej samej czynności i nie uzyskiwanie rezultatów z tej działalności - podobnie jest z Syzyfową pracą. Jeżeli już uzyskamy wynik naszej pracy to ten rezultat jest niszczony.

Przypominają mi się słowa jakie wypowiedział A. Einstein: Definicja szaleństwa to robienie w kółko tego samego i spodziewanie się odmiennych rezultatów.


Po przeprowadzeniu paru eksperymentów, Pan Dan dochodzi do wniosku, że ignorowanie ludzkiego wysiłku i pracy jaką włożyło się w wykonanie danego zadania jest prawie tak samo złe (demotywujące) jak wyrzucanie rezultatów swojej pracy.


Inne filmiki Dan Ariely można znaleź na jego stronie.

poniedziałek, 24 marca 2014

Pobieranie machine.config z poziomu PS

Machine.config jest bardzo ważnym plikiem. Takie pliki konfiguracyjne jak app.config czy web.config 'dziedziczą' po machine.config. Aplikacja .NET odczytuje ustawienia jakie znajdują się w machine.config, a później z innych plików konfiguracyjnych. Informacje z machine.config są dostępne dla wszystkich aplikacji na komputerze i dlatego mogą zawierać takie informację jak connection string czy informacje o serwerez SMTP.

Jak wiemy PS też jest aplikacją, która korzysta z machine.config. Poniżej zamieściłem skrypt do odczytu informacji z tego pliku:
function Get-MachineConfig
{
  param(
  [switch] $location,
  [switch] $content,
  [switch] $xml,
  [switch] $connectionStrings)

  $retLocation = [System.Runtime.InteropServices.RuntimeEnvironment]::SystemConfigurationFile
  if($location)
  {
    $retLocation 
  }

  $retContent = gc $retLocation
  if($content)
  {
    $retContent 
  }

  $retXml = [xml]$retContent 
  if($xml)
  {
     $retXml
  }

  if($connectionStrings)
  {
    $retXml.configuration.connectionStrings.add
  }
}


Na uwagę zasługuje parametr, który zwraca ścieżkę do używanego pliku konfiguracyjnego:
Get-MachineConfig -location

Oraz parametr do pobierania informacji o dostępnych połączeniach do baz danych:
Get-MachineConfig -connectionStrings

niedziela, 23 marca 2014

Proste sposoby użycia PS akceleratorów

Ostatnio zająłem się akceleratorami w PS. Jeżeli programujesz w PS to przynajmniej z tysiąc razy skorzystałeś z tego udogodnienia. Stosujesz akceleratory jak kastujesz obiekt, tworzysz nowy obiekt albo przy wywoływaniu statycznych metod.
Poniższy kod przedstawi ci jakie masz akceleratory:
$accelerators = [psobject].Assembly.gettype("System.Management.Automation.TypeAccelerators")
$accelerators::get

Oczywiście klasę TypeAccelerators możesz zrobić jako 'accelerator':
#$accelerators::Add('accelerators', $accelerators)
[accelerators]::Get

Takie dodawanie może być przydatne kiedy chcemy deklarować generyczną kolekcje np. listę albo stos:
$stackType = [type]'System.Collections.Generic.Stack`1'
$accelerators::Add('stack', $stackType)
[stack[int]]$stack = 1,2,3,4

Poniższy przykład jest dla kolejki z intami:
$QueueType = [type]'System.Collections.Generic.Queue`1'
$accelerators::Add('queue', $queueType)
[queue[int]]$queue = 1,2,3,4

Po wywołaniu można sprawdzić jak te dwie kolekcje zwracają elementy:
$stack #4,3,2,1
$queue #1,2,3,4

Oczywiście można dodać inne klasy, z których mają ciekawe statyczne metody:
$pathType = [type]'System.IO.Path'
$accelerators::Add('path', $pathType)
[path]::GetTempFileName()

Lub tez można dodać klasę Assert, aby testować swój kod:
[System.Reflection.Assembly]::
LoadWithPartialName('Microsoft.VisualStudio.QualityTools.UnitTestFramework')

$assertType = [type]'Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting.Assert'
$accelerators::Add('assert', $assertType)

Sprawdzenie asserci wygląda następująco:
$actualIntValue= 11
[assert]::AreEqual(12,$actualIntValue)

piątek, 21 marca 2014

Czas generowania zmiennej losowej w PS

Ostatnio sprawdzałem szybkość działania polecenia do generowania zmiennych losowych z przedziału (0,1).
Sprawdzimy wywołanie zmiennych losowych 1000 razy i zapisanie tych zmiennych do tablicy:

$count =1000
$num1= @()
$num2= @()


Poniżej kod do sprawdzenia obiektu z klasy random:
$objRandom = new-object random
$measure1 = Measure-Command -Expression {
      for ($i =0; $i -lt $count; $i++)
      {
       $num1 += $objRandom.NextDouble()
      }
}

I w przypadku polecenia Get-Random (alias random):
$measure2 = Measure-Command -Expression {
      for ($i =0; $i -lt $count; $i++)
      {
        $num2 += (random)/[Int32]::MaxValue 
      }
}


Wynik czasu działania jednego z kilku wywołań:

$measure1: 
TotalSeconds   : 0,3785933
TotalMilliseconds : 378,5933

$measure2:
TotalSeconds   : 56,7377659
TotalMilliseconds : 56737,7659
Wynik mnie nie zaskoczył. Spowolnienie może mieć kilka powodów:
- korzystanie z aliasu
- polecenia PS są wolniejsze niż wywołania obiektów .NET
- przy każdym wywołanieu polecenia radnom, tworzy się obiekt, a w pierwszym przypadku obiekt już jest zainicjalizowany
- dodatkowa operacja dzielenie liczby losowej przez maksymalną liczbę int

czwartek, 20 marca 2014

Wielkość folderów w PS

Zastanawiałeś się jak można sprawdzić wielkość folderów w podkatalogach? Poniżej jest kod w PS, który wyświetla wielkość folderów w podkatalogach.

function Show-SpaceUsage
{
  [CmdLetBinding()]
  param(
    [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
    [ValidateScript({Test-Path $_ })]
    [string]$path,

    [decimal]$parentSize=0,

    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string]$format = "N2"
  )
  $size = (Get-ChildItem $path -Recurse | ?{$_.PSIsContainer -eq $false} | measure -property length -sum).sum
  
  $parentPercentage =1
  if($parentSize -ne 0)
  {
    $parentPercentage = $size / $parentSize 
  }

  $item = gi $path
  new-object PSObject | 
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name Path -Value $item.FullName |
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name Name -Value $item.Name |
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name GB -Value ("{0:$format}" -f ($size / 1GB)) |
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name MB -Value ("{0:$format}" -f ($size / 1MB)) |
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name KB -Value ("{0:$format}" -f ($size / 1KB)) |
      Add-Member -PassThru -MemberType NoteProperty -Name "Percentage of Parent" -Value ("{0:$format}" -f $parentPercentage)

  $dirs = Get-ChildItem $path | ?{$_.PSIsContainer -eq $True} | sort Name
  $dirs | %{
    Show-SpaceUsage -path $_.FullName -parentSize $size
    Write-verbose ""
  }
}

Wyniki są sformatowane do tabeli:
Show-SpaceUsage -path "." -Verbose | Format-Table

Oczywiście można wyniki wyeksportować do csv i tam już posortować po największych folderach:
Show-SpaceUsage -path "." | Export-Csv -path "result.csv" -Delimiter ';' -NoTypeInformation -Encoding ASCII 

niedziela, 16 marca 2014

Sprawdzanie wolnej przestrzeni dyskowej w PS

Czy znasz może sposób na pobranie informacji o wolnych miejscach na dysku za pomocą PS?? Jedyna możliwość na uzyskanie tej informacji jest skorzystanie z WMI. Poniżej jest skrypt:
function Get-FreeSpace(
[string]$drive,
[string]$computer="localhost")
{
 ([wmi]"\\$computer\root\cimv2:Win32_logicalDisk.DeviceID='$drive'").FreeSpace
}
I możemy wykonać:
$freeSize = Get-DiskSpace -drive "E:"
Do tego wyniku możemy zastosować dzielenie przez jednostki przestrzeni pamięci:
PS>$freeSize
42215112704

PS>$freeSize / 1MB
40259,46875

PS>$freeSize / 1GB
39,3158874511719

Jeżeli byś znalazł inny sposób niż użycie WMI to daj znać

sobota, 15 marca 2014

WhoAmI - pierwsze polecenie na nowym komputerze

Jednym z pierwszych poleceń PowerShell wywołanych na Twoim nowym komputerze powinno być polecenie WhoAmI:
PS>WhoAmI 
<computer_name>\<user_name>
Można uzyskać listę wszystkich grup do których należysz (do tego możesz wyeksportować do csv'ki):
WhoAmI /GROUPS /FO CSV /NH
Oraz możesz uzyskać dodatkową listę uprawnień:
PS>WhoAmI /PRIV

PRIVILEGES INFORMATION
----------------------

Privilege Name        Description              State  
============================= ===================================== ========
SeShutdownPrivilege      Zamknij system            Disabled
SeChangeNotifyPrivilege    Obejd« sprawdzanie przy przechodzeniu Enabled 
SeUndockPrivilege       Usuä komputer ze stacji dokujĄcej   Disabled
SeIncreaseWorkingSetPrivilege Zwi©ksz zestaw roboczy procesu    Disabled
SeTimeZonePrivilege      Zmieä stref© czasowĄ         Disabled

Wszystko w porządku pod warunkiem, że posiadasz system nowszy niż Windows XP. Jeżeli jednak nie posiadasz takiego systemu to będziesz musiał sam napisać taki program/skrypt. Na przykład w PowerShellu będzie wyglądał tak:
function WhoAmIPS
{
 [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
}

Aby uzyskać listę wszystkich grup do których należysz to powinieneś wywołać poniższą funkcję:
function WhatGroupAmIIn
{
  $user = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
  $nt = "System.Security.Principal.NTAccount" -as [type]
  $user.Groups | 
  ForEach-Object { $_.translate($NT)}
}

piątek, 14 marca 2014

Problem Józefa Flawiusza w PowerShell cz.2

Już wcześniej pisałem o problemie Józefa Flawiusz. W tamtych czasach nie miałem rozwiązania przedstawiającego wszystkie iteracje tylko rozwiązanie zwracało ostatni element. Napisałem od nowa algorytm do wyświetlenia wszystkich elementów.
Poniżej jest funkcja iteracyjna do wyświetlenia kolejności elementów:
function Iterate-JosephusFlavius(
    [ValidateRange(1,1000)]
    [int]$killEvery = 3,
    [ValidateRange(1,1000)]    
    [int]$soldiers = 41
   )
{
  [bool[]]$bools = @($false)*$soldiers
  $indexOfKilledSoldiers=@()
  $soldiersToKill = $soldiers
  $rest = 0
  $setps=0
  while($soldiersToKill -gt 0)
  {
    for($i=$rest; $i -lt $bools.Length;$i++)
    {
      if($bools[$i] -eq $false)
      {
        $setps++
        if($setps -eq $killEvery)
        {
          $bools[$i] = $true
          $indexOfKilledSoldiers += $i
          $soldiersToKill--
          $setps=0
        }
      }
    }
    $rest = $i -$bools.Length
  }
  return $indexOfKilledSoldiers
}
A tutaj jest funkcja rekurencyjna. Z tą funkcją miałem więcej problemów. Niestety argumenty funkcji są inne dla iteracji jak i dla rekurencji. Jak będę miał chwilkę czasu to poprawię tą różnicę.
function Recursive-JosephusFlavius(
    [ValidateRange(1,1000)]
    [int]$killEvery = 3,
    [int[]]$soldiers,
    [int[]]$killedSoldiers=@(),
    [int]$prevRest = 0
   )
{
  if($soldiers.Length -eq 0 )
  {
    return $killedSoldiers
  }
  $aliveSoldiers=@()
  
  if($soldiers.Length - $killEvery -lt 0)
  {
    $soldierToKill = (($killEvery + $prevRest) -1) % $soldiers.Length 
    for($i=0; $i -lt $soldiers.Length; $i++)
    {
      if($soldierToKill -eq $i)
      {
        $killedSoldiers += $soldiers[$i]
      }else
      {
        $aliveSoldiers += $soldiers[$i] 
      }
    } 
  }
  else
  {
    for($i=0; $i -lt $soldiers.Length; $i++)
    {
      if(($i+1) % $killEvery -ne 0)
      {
        $aliveSoldiers +=  $soldiers[($i-$prevRest)] 
      }else
      {
        $killedSoldiers += $soldiers[($i-$prevRest)]
      }
    }
    $soldierToKill = $soldiers.Length % $killEvery
  }
  return Recursive-JosephusFlavius -soldiers $aliveSoldiers -killEvery $killEvery -killedSoldiers $killedSoldiers -prevRest $soldierToKill 
}

Wywołanie tych funkcji oraz sprawdzenie działania wygląda następująco:
$soldiers = 0..40 #41 soldiers
$killEvery = 3

$res1= Recursive-JosephusFlavius -soldiers $soldiers -killEvery $killEvery
$res2 = Iterate-JosephusFlavius -soldiers ($soldiers.Length) -killEvery $killEvery

for($i=0; $i -lt [math]::Max($res1.Length,$res2.Length); $i++)
{
  if($res1[$i] -ne $res2[$i])
  {
    throw "not the same"
  }
  else
  {
    Write-Host $res1[$i]
  }
}

środa, 12 marca 2014

Pobieranie z GAC za pomocą PowerShell

Tak się zastanawiam, dlaczego PowerShell nie ma możliwości pobrania danych z GAC. PS wymaga zainstalowanego .NET, a najnowsze systemy z automatu mają ten framwork zainstalowany. Niestety jesteśmy zmuszeni do używania GacUtil.exe (Global Assembly Cache Tool). Napisałem skrypt do zwracania elementów z GACy.

function Get-GAC
{
  [CmdletBinding()]
  param()

& 'C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\gacutil.exe' /L |
? { $_ -match '^ ([\w\.]+,.*)$' } |
  % { 
    $fullName = ($Matches[1])
    try
    {
      $assembly = [System.Reflection.Assembly]::Load($fullName)
      $assembyName = $assembly.GetName()

      new-object PSObject -prop @{ 
        FullName = $assembly.FullName; 
        GAC = $assembly.GlobalAssemblyCache;
        Version = $assembly.ImageRuntimeVersion;
        FullyTrusted = $assembly.IsFullyTrusted;
        Location = $assembly.Location;
        Name = $assembyName.name;
        ReferencedAssemblie = $assembly.GetReferencedAssemblies();
        Token = ($assembyName.GetPublicKeyToken() | foreach {$_.ToString("X2")}) -join '';
        HashAlgorithm = $assembyName.HashAlgorithm;
        CultureInfo = $assembyName.CultureInfo;
      }
    }
    catch [system.exception]
    {
      Write-Verbose $_
    }
  }| sort Name -unique 
}

Przykład użycia jest poniżej. Dodatkowo dodajemy parametr verbose, gdyż nie wszystkie biblioteczki są załadowywane. Jeszcze troszkę będę musiał przy tym posiedzieć i sprawdzić dlaczego nie wszystko zostaje załadowane. Może ty masz jakiś pomysł??
( Get-GAC -Verbose ) | out-gridview

poniedziałek, 10 marca 2014

Szybka implementacja WhatIf i Confirm w PS

Kiedyś nie wiedziałem o parametrach SupportsShouldProcess i ConfirmImpact. Z powodu tej niewiedzy ręcznie implementowałem WhatIf i Confirm za pomoca [switch] w parametrze.

Ten poniższy kod jest bardziej dla mnie niż dla kogoś innego, ponieważ teraz prawie zawsze staram się używać tych dwóch parametrów, a zawsze zapominam sobie o tych nazwach :)

function Get-CmdletJson
{
   [cmdletBinding(SupportsShouldProcess=$true,ConfirmImpact='Medium')] 
   param()
  
  if($PSCmdlet.ShouldProcess(' $PSCmdlet'))
  {
    $PSCmdlet | ConvertTo-Json
  }
}

Kiedy wywoła się polecenie z parametrem WhatIF to wyświetli się poniższy komunikat:
Get-CmdletJson -WhatIf
#What if: Performing the operation "Get-CmdletJson" on target " $PSCmdlet".

W przypadku Conform to potwierdzenie jest uzależnione od hosta
Get-CmdletJson -Confirm

Poniższy rysunek przedstawia 2 różne host. Małe okienko potwierdzenia należy do PowerShell ISE, a duże okienko tekstowe należy do PowerShell ConsoleHost:piątek, 7 marca 2014

MergeSort i Assert w PowerShell

Chciałem napisać prostą asercje i poćwiczyć sortowanie, więc napisałem script, z którym podzielę się z tobą :)
Na samym początku będziemy potrzebować funkcje, która będzie łączyła lewą i prawą stronę tablicy. Te części są posortowane.
function Merge
{
  param([array]$A,
  [array]$temp=@(),
  [int]$low=0,
  [int]$high=$($A.Length-1),

  [int]$middle = 
$([math]::Floor($low + ($high - $low)/2))
  )
  
  $i = $low
  $j = $middle +1
  
  Assert-Command {IsSorted ($A[$i..$middle]) }
  Assert-Command {IsSorted ($A[$j..$high]) }

  $temp = $A
  $swapA = @(0)* $A.Length
  for($k = $low; $k -le $high; $k++)
  {
    if( $i -gt $middle)
    {
      $swapA[$k] = $temp[$j]
      $j++    
    }
    elseif ($j -gt $high)
    {
      $swapA[$k] = $temp[$i]
      $i++
    }
    elseif( $temp[$j] -gt $temp[$i] )
    {
      $swapA[$k] = $temp[$i]
      $i++
    }
    else
    {
      $swapA[$k] = $temp[$j]
      $j++
    }
  }
  $sortedA =$swapA[$low..$high]

  Assert-Command {IsSorted $sortedA}
  return $sortedA
}
Napiszemy prostą funkcję do sprawdzenia czy elementy są posortowane:
function IsSorted([array]$arr)
{

  for($i=0; $i -lt $arr.Length-1; $i++)
  {
    if($arr[$i] -gt $arr[$i+1])
    {
      return $false
    }
  }
  return $true
}

Do funkcji scalania potrzebna jest funkcja asercji:
function Assert-Command
{
  param(
  [Parameter(Position=0,Mandatory=$true)]
  [ScriptBlock]$condition,

  [Parameter(Position=1)]
  [string]$message
  )
  $invoke = $MyInvocation

  try{
    $ErrorActionPreference = "STOP"
    $result = &$condition
  }catch{
    $result=$false
    $exceptionType = $_.Exception.GetType().FullName
  }


  if(-not($result))
  {
    $errMess = "Assert failed in line: $($invoke.Line) `n"
    $errMess += "Message: $message `n"
    $errMess += "Exception type: $exceptionType `n"
    $errMess += "Used parameters: $($invoke.BoundParameters.condition) `n"
    throw $errMess
  }
}
I na końcu potrzebujemy funkcji sortując:
function MergeSort-Object
{
  param([array]$A,
  [array]$temp=@(),
  [int]$low=0,
  [int]$high=$($A.Length-1),

  [int]$middle = $([math]::Floor($low + ($high - $low)/2))
  )
  
  if($low -ge $high)
  {
    return $A[$low]
  }

  [array]$sortedPart1 = MergeSort-Object -A $A -low $low -high $middle
  $A = Fill-Array -table $A -with $sortedPart1 -offSet $low

  [array]$sortedPart2 = MergeSort-Object -A $A -low ($middle+1) -high $high
  $A = Fill-Array -table $A -with $sortedPart2 -offSet ($middle+1)

  [array]$sorted = Merge -A $A -low $low -middle $middle -high $high
  return $sorted 
}
Niestety będziemy musieli użyć pomocniczej funkcji do wypełnienia tablicy już posortowanej części. Są to uroki przekazywania parametrów funkcji przez wartość, a nie przez referencje.
function Fill-Array
{
  param([array]$table,
  [int]$offSet=0,
  [array]$with
  )

  [array]$newTable = $table
  
  for($i =0; $i -lt $with.Length; $i++)
  {
    
    $newTable[$offSet + $i] = $with[$i]
  }
  return $newTable
}
I przykładowe sortowanie tablicy wygląda następująco:
 MergeSort-Object -A 1,3,7,99,5,3,32,5,11,91 

Kolejność wykonywania działań w PS


Już wcześniej pisałem o problemach kolejności wykonywania działań w PS, ale tym razem chciałem rozszerzyć ten przykład o kolejne przypadki:

Write-host " 2 + 3 * 4       is $(2 + 3 * 4 )"
Write-host " `"2`" + 3 * 4     is $("2" + 3 * 4   )"
Write-host " 2 + `"3`" * 4     is $(2 + "3" * 4   )"
Write-host " 2 + 3 * `"4`"     is $(2 + 3 * "4"   )"
Write-host " `"2`" + `"3`" * 4   is $("2" + "3" * 4  )"
Write-host " `"2`" + 3 * `"4`"   is $("2" + 3 * "4"  )"
Write-host " 2 + `"3`" * `"4`"   is $(2 + "3" * "4"  )"
Write-host " `"2`" + `"3`" * `"4`" is $("2" + "3" * "4" )"

Wynik takiego wywołania są następujący:

2 + 3 * 4 is 14
"2" + 3 * 4 is 212
2 + "3" * 4 is 3335
2 + 3 * "4" is 14
"2" + "3" * 4 is 23333
"2" + 3 * "4" is 212
2 + "3" * "4" is 3335
"2" + "3" * "4" is 23333

Zawsze sprawdzaj jaki typ danych masz po lewej stronie działania!!

wtorek, 4 marca 2014

Listy, słowniki, tuple i domyślne wartości w Power Shell

Tworzenie generyków w PS jest tak ciężkie i nie przyjemne w pisaniu, że ludzie nie używają ich. Postanowiłem coś z tym zrobić i napisałem funkcje, które tworzą obiekty generyczne:
function New-Generic
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$type,

  [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string[]]$typeParameter,

  [Parameter(Mandatory=$false, Position=3)] 
  [array]$constructorParameters=$null
  )

  $genericType = [type]($type + ‘`’ + $typeParameter.Count)
  [type[]] $tParameters = $typeParameter
  $closedType = $genericType.MakeGenericType($tParameters)

  Write-Verbose "Creating object $closedType with parameters $constructorParameters" 
  return ,([Activator]::CreateInstance($closedType, [Object[]]$constructorParameters))
}
Najwięcej czasu w napisaniu tej funkcji zajęło mi dodanie przecinka po słowie return. Ponad jeden dzień spędziłem w szukaniu dlaczego kastuje mi do zwyczajnego obiektu. Ten przecinek robi jakąś magię :)

Powyższa funkcja tworzy obiekt, który jest generyczny. Postanowiłem owrappować tą funkcję z najczęściej używanymi kolekcjami generycznymi:
function New-List
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )
  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.List' -typeParameter $typeParameter )
}


function New-LinkedList
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )
  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.LinkedList' -typeParameter $typeParameter )
}

function New-Queue
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )
  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.Queue' -typeParameter $typeParameter )
}

function New-SortedSet
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )
  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.SortedSet' -typeParameter $typeParameter )
}

function New-Stack
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )

  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.Stack' -typeParameter $typeParameter )
}

function New-HashSet
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string] $typeParameter 
  )

  return ,( New-Generic -type 'System.Collections.Generic.HashSet' -typeParameter $typeParameter )
}

function New-Dictionary
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$keyType,

  [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$valueType
  )
  return ,(New-Generic -type 'System.Collections.Generic.Dictionary' -typeParameter $keyType,$valueType)
}

function New-SortedDictionary
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$keyType,

  [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$valueType
  )
  return ,(New-Generic -type 'System.Collections.Generic.SortedDictionary' -typeParameter $keyType,$valueType)
}

function New-SortedList
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$keyType,

  [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$valueType
  )
  return ,(New-Generic -type 'System.Collections.Generic.SortedList' -typeParameter $keyType,$valueType)
}

function New-KeyValuePair
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$keyType,

  [Parameter(Mandatory=$true, Position=1)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string]$valueType
  )
  return ,(New-Generic -type 'System.Collections.Generic.KeyValuePair' -typeParameter $keyType,$valueType)
}
Przykład użycia dla listy jest poniżej. Można zauważyć rzucenie wyjątku kiedy będziemy chcieli dodać obiekt do listy, który nie może być kastowany do int:
$list = New-List "int" -Verbose
$list.GetType() 
$list.Add(1)
$list.Add('2')
$list.Add("three") #throw exception
Również można zainicjalizować stos doubli:
$stack= New-Stack -typeParameter 'double'
$stack.getType()
$stack.Push(1)
$stack.Push(20000)
$stack.Push(-1.123)
$stack.Pop()
A tworzenie słownika wygląda następująco:
$dic = New-Dictionary -keyType 'string' -valueType 'int'
$dic.Add("one",1)
$dic.Add("two",2)
Zanim stworzy się funkcję dla tupli to będzie potrzebna funkcja zwracająca domyślne wartości:
function Get-DefaultValue
{
  param(
  [Parameter(Position=0,Mandatory=$true,ValueFromPipeline=$true)]
  [type]$type
  )
  process{

    if($type.IsValueType)
    {
      return [Activator]::CreateInstance($type)
    }
    return $null
  }
}

Wynik dla boola:
Get-DefaultValue 'bool' #False
A funkcja do tworzenia tupli jest następująca:
function New-Tuple
{
  [CmdletBinding()]
  param(
  [Parameter(Mandatory=$true, Position=0)] 
  [ValidateNotNullOrEmpty()]
  [string[]] $typeParameter ,

  [Parameter(Mandatory=$false, Position=1)] 
  [array]$constructorParameters
  )

  if(-not($constructorParameters))
  {
    $constructorParameters = $typeParameter |Get-DefaultValue

  }
  return ,( New-Generic -type 'System.Tuple' -typeParameter $typeParameter -constructorParameters $constructorParameters )
}
Oczywiście można stworzyć tuple dla dowolnej (o ile pozwoli konstruktor) ilości parametrów
$tuple3= new-Tuple -typeParameter 'int', 'object', 'string'

$tuple3.GetType();
$tuple3.Item1

$tuple3= new-Tuple -typeParameter 'int', 'bool', 'string' -constructorParameters 1,$true, "SuperString"
$tuple3.Item2
$tuple3.Item3


poniedziałek, 3 marca 2014

Counting sort w PowerShell

Postanowiłem zaimplementować algorytm sortowania przez zliczanie w PowerShellu. Jest to najszybszy algorytm sortowania, ale jest tylko dla licz naturalnych. Jakiś czas temu miałem projekt, w którym porównywałem szybkość działania algorytmów, ale z powodu braku czasu i zaniedbania został niestety usunięty :/ Może kiedyś utworze nowy projekt na GitHubie.


function CountingSort-Object
{
  param(
  [int[]]$in
  )
  $max = ($in | measure -Maximum).Maximum +1
  $count=@(0) * $max #initialization

  $in | %{    
    $count[$_]++  
  }

  $out=@()
  $count | % {$i=0 }{ 
    if($_ -gt 0)
    {
      $out+= (@($i) * $_) 
    }
    $i++
  }
  return $out
}

Przykład użycia jest poniżej
CountingSort-Object 11,2,5,4,5,11,0,19,0
CountingSort-Object (1..100| random -Count 10)


Tak się zastanawiam czy można dodać tablicę $out2, która będzie zawierała ilość liczb ujemnych? Wtedy możemy rozszerzyć dziedzinę z liczb naturalnych do licz całkowitych.